banner_header

 

การกำหนดลักษณะงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  

๑.     งานอำนวยการ

๒.     งานบริการคนต่างด้าว

๓.     งานสืบสวนปราบปราม

 

การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑.     มอบหมายให้รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

(๑) รับผิดชอบงานบริการคนต่างด้าวและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับหมู่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการคนต่างด้าว

๒.     มอบหมายให้รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

(๒) รับผิดชอบงานอำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับหมู่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานอำนวยการ

๓.     มอบหมายให้รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

(๓) รับผิดชอบงานสืบสวนปราบปราม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับหมู่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสืบสวนปราบปราม

 

แผนผังแสดงการแบ่งงาน ตม.จว.อุดรธานี

jobb

 

พื้นที่รับผิดชอบ ตม.จว.อุดรธานี