พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.อุดรธานี พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.อุดรธานี พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวงเงิน 49,364,900.- บาท (สี่สิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

1. เผยแพร่ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 7-25 กันยายน 2566

2. สิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 21 กันยายน 2566

3. เสนอราคาในระบบ egp  วันที่  26 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.0 น.

สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th