พ.ต.ท.ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4

90 Days online

CLICK >> 90 DAYS ONLINE NOTIFICATION CLICK HERE!!


Instruction Manual     1. Registration process Foreigners must register with an Email address to access the Notification of Residence for more than 90 days via the Internet. Instruction as follows:

 • Access the Immigration Bureau website URL: https://www.immigration.go.th/ and select the Online Service  menu to access the Over 90 day residence notification screen.
 • Click on the “Apply” button to fill in the information in English for the Email address, first name, last name, and telephone numberand click the “Apply” button to complete.
 • The system will verify the information and will send the password to your registered email address.

For the next notification of residence of more than 90 days via the Internet If you forget your password, click on the button “Forgot Password” and enter your email address. Check the inbox for the message. The system will verify the information and send a link to your inbox to reset the password, Click the “Reset Password” link, then enter the New Password and Confirm Password information. Press the “Save” button and the link will automatically direct you to the Login screen.     2. Procedure for Notification of residence for more than 90 days via the Internet can be report 15 days in advance.

 • Access the website of the Immigration Office at URL : https://www.immigration.go.th/ and select the Online Service (Over 90 day) menu to access residence notice for more than 90 days via the Internet.
 • Go to Login page by filling in registered Email Address and password and click Login button to loginIf you have never registered, click “Apply” or if you forgot your password, click “Forgot Password
 • Click the “Accept” button to accept and confirm the use of the system, this will only be required only once.
 • Click on the menu New APPLICATION (TM.47) to enter the screen.
 • Fill the form shown. (space marked with * are required)
 • Review the information displayed on the screen and click on the “Submit” button to confirm the information.
 • The system will send a response via registered email. And It will be mark as ‘Pending’ approval status.
 • The system will return to create the new form and retain the previously filled address information for ease of use in the case of notifying of more members living in the same residence.

    3. The process of checking the status and notifying the result of notification of residence more than 90 days via the Internet. When the officer has considered your application, the result will be send via the registered email address within 3 working days. You can notify the status of residence for more than 90 days via the Internet by yourself as follows:

 • Enter the website of the Immigration Office at URL : https://www.immigration.go.th/ and select the Online Service (Over 90 day) menu to access notification of residence more than 90 days via the Internetใ
 • Click the Login button by filling in the Password that has been send via Email Address to login.
 • Click on the menu Check the status of application to enter the search screenใ
 • The system will display all information that has been submitted. or fill in your passport number and click Search button.
 • The system will display the information for you to click and view the desired information.

    4. Fifteen days in advance we will notify you of the next due date for notification of residence through the registered email address. คนต่างด้าวจะไม่สามารถแจ้งรายงานตัว 90 วันผ่านระบบออนไลน์ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ – กรณีมีการเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยต้องมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย ทั้งนี้คนต่างด้าวจะแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนก็ได้ หลังจากนั้นจะสามารถยื่นรายงานตัว 90 วัน ผ่านระบบออนไลน์ได้ตามกำหนดนัดรายงานตัวครั้งต่อไป The online service do NOT support if: – There have been a change of new passport. The foreigner have to make the notification in person or authorizes another person to make the notification at the immigration office located in the locality in which the foreigner have taken residence. After that, the foreigner can make the next 90 days notification by online service.

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการแจ้งด้วยช่องทางอื่น ๆ

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน   คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

วิธีการแจ้ง

1.  คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเอง 2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง 3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 4. คนต่างด้าวแจ้งผ่านระบบออนไลน์
หมายเหตุ **คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งคนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ **กรณีที่เกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยฯ คนต่างด้าวที่มารายงานตัว จะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท **กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย

เอกสารประกอบคำร้อง กรณียื่นด้วยตนเอง

1.  หนังสือเดินทาง (Passport) 2. บัตร ตม.6 ขาออก (TM.6) ดูตัวอย่างบัตร ตม.6 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว) ดูตัวอย่างใบรับแจ้ง 4. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ดูตัวอย่าง

สถานที่รับแจ้ง

1. กรณีคนต่างด้าวพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งแทนที่ งานรับแจ้งที่พักอาศัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  (คลิกดูสถานที่ตั้ง) หมายเหตุ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง กรณีแจ้งทางไปรษณีย์ กรณาส่งไปที่ งานรับแจ้งที่พักอาศัย (รายงานตัว 90 วัน) กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ 90 Days Report Section Immigration Division 1 , Immigration Bureau, Chalermprakiat Government Complex B Building 120 Moo 3 , Chaengwattana Rd., Soi 7, Toongsonghong, Laksi, Bangkok. 10210 (คลิกดูสถานที่ตั้ง) 2. ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในนิติบคุคลซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท  (คลิกดูสถานที่ตั้ง) 3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (คลิกดูสถานที่ตั้ง) 4. สำหรับต่างจังหวัด แจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

การปฏิบัติเมื่อแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย , วันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด 2. สำเนาบัตร ตม.6 ขาออก หน้า-หลัง (TM.6) ดูตัวอย่างบัตร ตม.6 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว) ดูตัวอย่างใบรับแจ้ง 4. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ดูตัวอย่าง 5. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดส่วนล่างของแบบ ตม.47 เมื่อรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน แล้ว พร้อมแบบ ตม.47 เพื่อใช้แจ้งอยู่เกิน 90 วันในครั้งต่อไป 6. นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

หมายเหตุ

การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้วอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 5,000 บาท เมื่อคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี